Privatumo politika

Šios privatumo politikos tikslas – suteikti duomenų subjektams (toliau – Jūs) svarbią informaciją apie tai, kaip ir kokiais tikslais SIA BALTIC WORLD filialas Anextour Lietuva, registracijos numeris: 306243439, juridinis adresas: Fabijoniškių g. 5C, Vilnius, LT-06335, Lietuva (toliau – Bendrovė) renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis, duomenų tvarkymo teisinį pagrindą, duomenų gavėjus, duomenų saugojimo trukmę, duomenų apsaugos priemones, taip pat Jūsų teises ir kitus aktualius klausimus, susijusius su Jūsų duomenų tvarkymu.

Prašome atidžiai susipažinti su šia Privatumo politika prieš pradėdami naudotis šia svetaine www.anextour.lt (toliau – „Svetainė“) ir naudotis Bendrovės paslaugomis.

 

Sąvokos

Šioje privatumo politikoje vartojamos šios sąvokos:

Įmonė – SIA BALTIC WORLD filialas Anextour Lietuva, registracijos numeris 306243439, juridinis adresas: Fabijoniškių g. 5C, Vilnius, LT-06335, Lietuva. Bendrovė yra šioje privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas.

Interneto svetainė – Įmonės svetainė www.anextour.lt

Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau tekste- BDAR).

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra tas, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, visų pirma nurodant tokį identifikatorių kaip minėto asmens vardas, pavardė, identifikavimo numeris, vietos duomenys, internetinis identifikatorius arba vienas ar daugiau fizinių, fiziologinių, genetinių, dvasinių, ekonominiai, kultūriniai ar socialiniai tapatumo veiksniai.

Specialių kategorijų asmens duomenys – duomenys, atskleidžiantys rasę ar etninę priklausomybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus arba priklausymą profesinėms sąjungoms, ir genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, skirti unikaliai fizinio asmens tapatybei nustatyti, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą arba seksualinė orientacija.

Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizinio asmens fizine ar psichine sveikata, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, ir atspindintys informaciją apie jo sveikatos būklę.

Duomenų tvarkymas – bet kokia operacija ar operacijų visuma, atliekama su asmens duomenimis automatizuotomis priemonėmis arba be jų, pavyzdžiui, rinkimas, registravimas, organizavimas, struktūrizavimas, saugojimas, pritaikymas ar transformavimas, paieška, peržiūra, naudojimas, atskleidimas, perdavimas, platinimas ar kitoks kūrimas. juos galima rasti, suderinti arba sujungti, apriboti, ištrinti arba sunaikinti.

Automatinis duomenų tvarkymas – duomenų tvarkymo operacijos, kurios visiškai arba iš dalies atliekamos automatizuotomis priemonėmis.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, iš kurio Bendrovė gauna duomenis ir kurio duomenis tvarko.

Duomenų valdytojas – juridinis arba fizinis asmuo, kuris vienas arba kartu su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Duomenų tvarkytojas – juridinis arba fizinis asmuo (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas), duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo paskyrimo tvarka gali būti nurodyti galiojančiuose norminiuose aktuose.

Duomenų gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, viešoji įstaiga ar kita institucija, kuriai atskleidžiami asmens duomenys – nesvarbu, ar tai trečioji šalis, ar ne.

Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus, sąmoningas ir nedviprasmiškas duomenų subjekto pageidavimų nurodymas, kuriuo jis pareiškimo ar aiškiai teigiamo veiksmo forma duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios metu paštu, telefonu ar kitu tiesioginiu ryšiu asmenims siūlomos prekės ar paslaugos ir (arba) išsiaiškinama jų nuomonė apie siūlomas prekes ar paslaugas.

Slapukai – nedideli failai, kurie įkeliami į vartotojo įrenginį naudojantis svetaine ir leidžia svetainei atpažinti vartotoją. Taigi pagrindinė slapukų funkcija yra leisti interneto naršyklei saugoti informaciją apie naudojamą kalbą, valiutą ir pan.

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente ir kituose galiojančiuose norminiuose aktuose apibrėžtas sąvokas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir bendrovės renkami ir tvarkomi asmens duomenys

Duomenų tvarkymo tikslai

 • Bendrovė renka ir tvarko asmenų, kurie lankosi Svetainėje ir/ar kuriems Bendrovė teikia paslaugas, duomenis šiais tikslais:
 • sutartiniams santykiams užmegzti ir sutartiniams įsipareigojimams vykdyti, įskaitant už paslaugų užsakymo apdorojimą ir administravimą, duomenų subjekto identifikavimą Bendrovės informacinėse sistemose, patvirtinimų, sąskaitų ir kitų su teikiamomis paslaugomis susijusių finansinių dokumentų išrašymą;
 • problemų, susijusių su paslaugų teikimu, sprendimui, įskaitant prašymų ar pretenzijų nagrinėjimui;
 • bendravimui su Duomenų subjektu, jeigu pasikeitė Duomenų subjektui teikiamų paslaugų sąlygos;
 • gerinti paslaugų kokybę, atlikti duomenų subjektų apklausą apie teikiamų paslaugų kokybę;
 • rinkodaros informacijos (pavyzdžiui, pasiūlymų ir/ar naujienlaiškių) siuntimui, jeigu buvo gautas Duomenų subjekto sutikimas;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant rinkodaros turinio individualizavimą. Duomenų valdytojas gali tvarkyti asmens duomenis siekdamas parengti ir pateikti individualų pasiūlymą. Tokie asmens duomenys taip pat tvarkomi automatizuotu būdu, tačiau priimti sprendimai duomenų subjektui neturi teisinės galios. Duomenų tvarkymas gali būti vykdomas ir kitais tikslais, kurie jums bus nurodyti atitinkamų duomenų prašymo metu.

Duomenų tvarkymas Bendrovės paslaugoms teikti

Jei Duomenų subjektas pateikia Bendrovės paslaugų užsakymą ir (arba) sudaro su Bendrove paslaugų teikimo sutartį, priklausomai nuo konkrečios paslaugos rūšies (kelionės krypties), Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis, skirtus šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais: vardas ir pavardė, lytis, gimimo data arba asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelės duomenys, pilietybė, informacija apie specialiuosius poreikius, asmeninė informacija apie asmenis, su kuriais Duomenų subjektas keliauja (vardai, pavardės, gimimo datos arba asmens kodai, adresai, pilietybės), taip pat kitus asmens duomenis, kurie yra būtini Bendrovės paslaugoms teikti ir kurių prašoma pateikti užsakymo pateikimui ir/ar sutarties sudarymui.

Duomenys pateikiami atliekant užsakymą ir/ar sudarant sutartį, atsiskaitant už paslaugas, taip pat konsultacijų telefonu ar elektroniniu paštu metu arba teikiant informaciją per kitus asmenis.

Duomenų tvarkymas rinkodaros tikslais

Rinkodaros tikslais (įskaitant pasiūlymų ir/ar naujienų laiškų siuntimą) Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, el. paštą, telefono numerį. Šie asmens duomenys rinkodaros tikslais tvarkomi tik Duomenų subjekto sutikimo pagrindu.

Duomenų subjektas, pateikdamas Bendrovės paslaugų užsakymą ir/ar sudarydamas sutartį su Bendrove dėl paslaugų teikimo, taip pat gaudamas Bendrovės paslaugas, gali savanoriškai sutikti, kad Duomenų subjekto pateikti asmens duomenys būtų naudojami Bendrovės rinkodaros tikslais, patvirtindamas savo sutikimą parašu atitinkamoje turizmo paslaugų teikimo skiltyje sutarties skiltyje arba pažymėdamas atitinkamą stulpelį (pvz., varnelę) Svetainėje.

Duomenų subjektas gali atsisakyti gauti tolesnę Bendrovės siunčiamą informaciją, pateikdamas Bendrovei prašymą arba išsiųsdamas pranešimą elektroniniu būdu Bendrovės elektroninio pašto adresu: vilnius@anextour.com

Asmens duomenų saugojimo trukmė

Bendrovė asmens duomenis saugo tiek laiko, kiek tai būtina tiems tikslams, kuriais šie duomenys tvarkomi (pvz., teikti paslaugas, nagrinėti užklausas ir pan.), iki atitinkamų pretenzijų pateikimo senaties termino pabaigos, o jei pretenzijos buvo pateikta – tiek, kiek tai būtina teisminiam procesui.

Asmens duomenų perdavimas

Iš Duomenų subjekto gauti asmens duomenys negali būti be teisinio pagrindo atskleisti ar perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai, laikydamasi visų asmens duomenų saugumo garantijų, Bendrovė samdo atitinkamus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) duomenų tvarkymui, tame tarpe:

 • įmonės, kurios Bendrovės vardu tvarko asmens duomenis, pavyzdžiui, techninių paslaugų teikėjai, konsultavimo paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai;
 • kiti asmenys, tvarkantys asmens duomenis tiek, kiek tai būtina paslaugoms teikti ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti, pavyzdžiui, elektroninių mokėjimo paslaugų teikėjai, vežėjai, viešbučių paslaugų teikėjai, draudikai, papildomų paslaugų, pavyzdžiui, automobilių statymo paslaugų, teikėjai, oro uosto paslaugos, kurjeriai, verslo partneriai ir kt., teikiantys paslaugas Bendrovei pagal sudarytas sutartis.

Duomenų subjekto asmens duomenys perduodami į Europos Sąjungos valstybes nares ar kitas užsienio valstybes tomis pačiomis sąlygomis ir tokiu būdu, kaip perduodami asmens duomenų gavėjams Lietuvos Respublikoje, tik numatytais tikslais šioje privatumo politikoje. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė įtraukia tam tikrus duomenų tvarkytojus, kurie gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės ribų (pavyzdžiui, Turkijoje). Bendrovės darbuotojai, vykdydami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, laikosi Reglamento ir kitų galiojančių norminių aktų nuostatų, šios Privatumo politikos, taip pat Bendrovės vidaus dokumentų. Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai, sąžiningai ir duomenų subjektui skaidriu būdu.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami kitiems duomenų gavėjams tik esant norminiuose aktuose apibrėžtam pagrindimui.

Asmens duomenų saugumas

Remdamasi Reglamentu ir kitais galiojančiais norminiais aktais, Bendrovė įgyvendina visas būtinas technines ir organizacines saugumo priemones, siekdama užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų arba neteisėtam šių duomenų naudojimui, pakeitimui, atskleidimui ar sunaikinimui, taip pat panašiai neteisėtai veiklai (pvz. , patalpos, kuriose dokumentai su asmens duomenimis yra apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, duomenų bazės, kuriose yra asmens duomenų, apsaugotos nuo neteisėtos prieigos kompiuterių tinklais).

Bendrovė pasitelkia tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie garantuoja būtinų techninių ir organizacinių asmens duomenų saugumo priemonių įgyvendinimą ir užtikrina šių priemonių laikymąsi.

Slapukų naudojimas

Kai lankotės Svetainėje, Bendrovė nori jums pasiūlyti informaciją ir funkcijas, kurios yra pritaikytos būtent jums. Šiuo tikslu Svetainėje naudojami šie slapukai:

 • Techniniai slapukai, leidžiantys naudotis Svetaine ir užtikrinti tinkamą jos veikimą;
 • Funkciniai slapukai, leidžiantys įsiminti Svetainės vartotojo galimybes ir efektyviau naudotis Svetaine, išsaugodami informaciją apie anksčiau pasirinktą kalbą, valiutą, ieškotas ar peržiūrėtas apgyvendinimo galimybes ir kt. Šie slapukai nėra būtini, kad svetainė veiktų, tačiau jie palengvina naršymą;
 • Analitiniai slapukai naudojami siekiant geriau suprasti, kaip Svetainės vartotojas naudojasi šia Svetaine, ir pagerinti Svetainės funkcionalumą. Surinkti duomenys parodo susijusias svetaines, iš kurių Svetainės vartotojas patenka, naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, naršyklės aktyvumą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, įvestą naršant Svetainėje. Analitiniai slapukai naudojami internetinėms reklamos kampanijoms, siekiant analizuoti svetainės lankytojo elgesį transliuojant reklamą;
 • Komerciniai slapukai naudojami reklamai pateikti kitose interneto svetainėse. Vadinamoji „tiesioginė reklama“ rodoma pagal Svetainės vartotojo prašomą informaciją apie kelionės kryptis, peržiūrėtus apgyvendinimo variantus ir kainas ir kt.

Slapukai turi skirtingus saugojimo laikotarpius. Ilgiausias kai kurių slapukų saugojimo laikotarpis yra penkeri metai nuo paskutinio apsilankymo svetainėje. Visus slapukus svetainės vartotojas gali ištrinti bet kuriuo metu.

Naudodamiesi naršyklės nustatymais (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox ir kt.), galite pasirinkti leidžiamus ir draudžiamus slapukus. Naršyklės nustatymų vieta priklauso nuo naršyklės tipo. Jei vartotojas nusprendžia išjungti kai kuriuos slapukus, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.

Įsipareigojimai ir atsakomybė

Duomenų subjektas privalo pateikti Bendrovei teisingus, tikslius ir išsamius savo asmens duomenis, taip pat informuoti Bendrovę apie atitinkamus asmens duomenų pasikeitimus. Bendrovė neatsako už Duomenų subjekto ir/ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius dėl to, kad Duomenų subjektas pateikė neteisingus, netikslius ir/ar neišsamius asmens duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie šių duomenų pasikeitimus.

Šios Svetainės vartotojui draudžiama teikti klaidinančius ar nesąžiningus užsakymus, taip pat užsiimti kita neteisėta veikla ir/ar kitaip piktnaudžiauti Svetaine. Pažeidus šį draudimą, Bendrovė turi teisę atsisakyti teikti paslaugas, taip pat pasinaudoti visomis galiojančiuose įstatymuose ir teisės aktuose numatytais teisinės gynybos būdais.

Duomenų subjektas, kitų asmenų vardu užsakantis ir/ar gaunantis Bendrovės siūlomas paslaugas ir/ar teikiantis Bendrovei trečiųjų asmenų (pvz., su jais keliaujančių šeimos narių ir kt.) asmens duomenis, privalo informuoti šiuos asmenis, kad viską su informacija, susijusia su asmens duomenų tvarkymu, galima rasti šioje Privatumo politikoje. Duomenų subjektas, teikiantis Bendrovei trečiųjų asmenų duomenis, įskaitant vaikų ir (ar) specialių kategorijų asmens duomenis, patvirtina, kad asmuo arba asmens teisėtas atstovas (tėvas, globėjas ir kt.) sutinka su duomenų teikimu ir tokių duomenų tvarkymu. Bendrovė turi teisę kreiptis į minėtą asmenį, kad įsitikintų, jog toks sutikimas buvo duotas.

Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių prieiga prie Svetainės ar jos naudojimas yra neįmanomas arba apsunkintas.

Bendrovė negali visiškai garantuoti, kad Svetainės veikimas bus nenutrūkstamas ir be jokių trikdžių ar klaidų bei kad Svetainė bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenkėjiškų programų.

Duomenų subjekto teisės

Dėl asmens duomenų Duomenų subjektas turi šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti savo duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei asmens duomenys tvarkomi nesilaikant norminių aktų reikalavimų arba yra kitas teisinis pagrindas;
 • prašyti perduoti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui patogiu formatu (taikoma paties Duomenų subjekto pateiktiems duomenims, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jeigu tvarkymas atliekamas teisėtų interesų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtas duomenų tvarkymo pagrindas arba tvarkoma siekiant pareikšti, įgyvendinti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • teisę bet kada atšaukti sutikimą, jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo galite pateikti elektroniniu būdu, pasirašydami saugiu elektroniniu parašu ir atsiųsdami jį elektroninio pašto adresu: vilnius@anextour.com arba raštu asmeniškai adresu Fabijoniškių g. 5C, Vilnius, LT-06335, Bendrovės darbo valandomis, pateikus asmens dokumentą.

Jei Bendrovė gavo Jūsų prašymą ir Jūsų tapatybės patvirtinimas bus sėkmingas, Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi pagal Jūsų prašymą. Atsižvelgdama į gautų prašymų sudėtingumą ir skaičių, Bendrovė turi teisę pratęsti vieno mėnesio terminą dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodama ir nurodydama tokio pratęsimo priežastis.

Esant norminiuose aktuose nurodytiems pagrindams ir/ar aplinkybėms, Bendrovė gali atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą ir informuos Jus raštu, nurodydama tokio atsisakymo priežastis.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba buvo pažeistos Jūsų teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, interneto svetainė: www.ada.lt ir pateikti skundą.

Bendrovė rekomenduoja prieš pateikiant skundą susisiekti su Bendrove el. paštu vilnius@anextour.com, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Įmonės kontaktinė informacija

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo ar šios Privatumo politikos, taip pat klausimų dėl savo teisių įgyvendinimo, susisiekite su mumis:

SIA BALTIC WORLD filialas Anextour Lietuva

Fabijoniškių g. 5C, Vilnius, LT-06335, Lietuva

El. paštas: vilnius@anextour.com

Baigiamosios nuostatos

Bendrovė gali bet kada pakeisti ar papildyti šią Privatumo politiką, Svetainėje paskelbdama naują Privatumo politikos versiją ir nurodydama paskutinių pakeitimų datą.

Aktuali Privatumo politikos redakcija galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.

Šios Svetainės vartotojai, Bendrovės klientai ir kiti duomenų subjektai yra informuoti ir supranta, kad toliau naudodamiesi šia Svetaine po to, kai įsigalioja dabartinė Privatumo politikos redakcija, jie sutinka su visomis Privatumo politikos nuostatomis galiojančioje versijoje.