Pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

Kelionių organizatoriaus svarbiausia užduotis yra Jūsų poilsis be rūpesčių. Tačiau retais atvejais kyla ginčų dėl sutartų kelionės sąlygų.

Tuo atveju, jei ginčų išspręsti kelionės vietoje buvo neįmanoma, keliautojas turi teisę pateikti prašymą / pretenziją kelionės organizatoriaus ar agento biure arba el. paštu vilnius@anextour.lt.

Pateiktame prašyme turi būti nurodytas keleivio vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, sutarties numeris, skundo ir keleivio aiškiai pareikšto reikalavimo turinys, taip pat išsamūs paaiškinamieji faktai, kuriais jis pagrindžia ir įrodo pretenziją. Prie prašymo pridedamos atitinkamų dokumentų, kurie yra pretenzijos pagrindas, kopijos (pasirašyta sutartis, kvitai, kuriais grindžiamas reikalavimas sumokėti kompensaciją, išrašai iš telefono skambučių įrašo, vietoje surašytas aktas ir pan.).

Kelionių organizatorius per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja keliautojo prašymą, pateiktą reikiama forma ir pateikia keliautojui atsakymą.

Visi ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutarties vykdymu ar netinkamu vykdymu sprendžiami derybomis. Jeigu ginčo ar nesutarimo neįmanoma išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas Latvijos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka. Vartotojų teisių apsaugos centro kontaktinė informacija: Brivibas g. 55, Ryga, Latvija, LV – 1010, el. pašto adresas: pasts@ptac.gov.lv, telefonas pasiteiravimui: +37165452554.

Keliautojas taip pat gali pasinaudoti elektroninio ginčų sprendimo platforma pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, Reglamentas (EB) 2006/2004 ir Direktyva 2009/22 / EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS); šią platformą galima rasti adresu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

Daugiau informacijos Kelionės paslaugų teikimo sutarties sąlygose.